TÜRKMENISTANYŇ BAKY BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN SPORT ÝARYŞLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hözürini görüp ýaşaýan watandaşlarymyz Türkmenistanyň  Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25-ýyllyk baýramçylygynyň şanly toýuna taýýarlyk görýärler. Bu gün ýurdumyzyň her bir raýaty bu ajaýyp toýa mynasyp sowgatly barmagy göwnünde besleýär. Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň türgenleri hem bu şanly toýa özleriniň ýaryşlarda gazanýan ýeňişlerini sowgat etmegiň arzuwynda. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan ýaryşlar ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilýär.

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25-ýyllygyna bagyşlanan iň möhüm ýaryşlarynyň biri, ähli zerur halkara ülňülerine laýyk gelýän Aşgabat Olimpiýa şäherçesinde gurnalan welotrek ýaryşy boldy. Ýaryşa gelen tomaşaçylar welosipedçileriň arasyndaky ýiti basdeşligiň şaýaty boldular. Görkezilen netijeler, 2021-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek welotrek boýunça dünýä çempionatynda türgenlerimiziň gowy netijeleri görkezjekdiklerine ynam döredýär.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna bagyşlanan, tennis boýunça ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş hem çekeleşikli duşuşyklara baý boldy. Bu ýaryş türkmen tennisini has belent sepgitlere ýetirip biljek, geljegi uly bolan türgenleriň kändigini ähli aýdyňlygy bilen görkezdi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly toýuna bagyşlanyp geçirilen ýaryşlaryň ýene biri hem atçylyk sportuň konkur görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatydyr. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň guramagynda geçirilen bu ýaryşlar ýatda galyjy pursatlara baý boldy.

Şeýle ýaryşlaryň ýene biri paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Ýeňil atletika toplumynda başlanan ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty ýurdumyzyň iň güýçli türgenlerini özünde jemledi.

https://neutrality.gov.tm/news/116/