ÜNS BERIŇ! Dünýadäki Koronowirus (COVID-19) bilen bagly dartgynly epidemiýalogiki ýagdaýyň dowam etmegini göz öňünde tutup, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Ilçihanasynyň Konsullyk bölümi 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap, öz işini distansion ulgamda alyp barjakdygyny habar berýäris. Giňişleýin maglumat üçin +971 244 91088

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar