Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA gatnaşyjy-döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl sammitiniň işine gatnaşmak üçin Sankt-Peterburg şäherine bardy.

Türkmen döwletiniň Lideri sammitde çykyş edip, şu ýylyň ähmiýetli bolandygyny we ýurtlaryň GDA-nyň döredilmeginiň 30 ýyllygyny mynasyp belländiklerini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň tertipnamalaýyn we pudaklaýyn düzümleriniň ýygnaklarynyň, Arkalaşygyň ýurtlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda birnäçe medeni çäreleriň, sergileriň we ýarmarkalaryň gurnalandygyny hem belläp geçdi.

Türkmen döwletiniň Baştutany GDA giňişliginde integrasiýa prosesleriniň möhüm bölegi hökmünde ykdysady we gurluş çäkleriniň sazlaşyklylygyna, hyzmatdaşlygyň we özara hereketrleriň ösüşine, kuwwatly innowasiýa düzüjileri bilen önümçiligiň, tehnologiki we logistiki zynjyrlarynyň kemala getirilmegine esaslanýan ykdysady ulgamyň öňe çykardy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Arkalaşygyň hyzmatdaşlary bilen, hususan-da, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly Ýewraziýa ugurly sebitleýin ykdysady birleşikler bilen hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegine çagyrdy. Bu, GDA ýurtlaryna öz önümçiligini, serişdelerini, tehnologiki mümkinçiliklerini ulanmak arkaly, ulag, energetika we senagat pudaklaryndaky bilelikdäki taslamalary teklip etmek bilen, hyzmatdaşlygyň ulgamlaýyn ugurlaryna girmäge mümkinçilik döreder.

Şol bir wagtyň özünde, "Dialog - parahatçylygyň kepili" diýlip atlandyrylýan häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň täze pelsepesini döretmek baradaky başlangyjyň ähmiýeti hem aýratyn bellenildi.

COVID-19 netijelerine garşy göreşi dowam etmegiň zerurlygyny nygtamak bilen, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady we söwda gatnaşyklarynyň yzygiderli we çalt depginde dikeldilmeginiň, ulag gatnaşyklarynda çäklendirmeleriň aradan aýrylmagynyň derwaýys ähmiýetini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň Baştutanynyň belleýşi ýaly, pandemiýa we onuň netijelerine garşy göreşmekde toplanan milli hem-de halkara tejribesi bu işiň üstünlikli netijesine umyt baglamaga mümkinçilik berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň ileri tutýan ugurlarynyň hatarynda medeni we ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň orun tutmalydygyny hem nygtady.